Nahrávání webu Plastikov

Terminologie v oblasti protipožárních prvků


E – Celistvost

Je schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů, které mohou způsobit vznícení neexponovaného povrchu, nebo jiného materiálu ležícího v blízkosti. Obecně se stanoví na podkladě tří kritérií (hodnota je dána překročením kteréhokoliv z nich): vznícení bavlněného polštářku, vznik trhlin nebo otvorů přesahující stanovené rozměry a souvislé hoření na neexponované straně.


I – Izolace

Schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou. Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv materiál v blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet bariéru, schopnou chránit osoby v její blízkosti.


W – Radiace

Je schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany tak, aby se snížila pravděpodobnost přenosu požáru následkem prostupu významného sálavého tepla jak prvkem, tak i neexponovaného povrchu na sousední materiály. Prvek má také chránit osoby v jeho blízkosti. Klasifikuje se jako doba, po níž maximální hodnota radiace, měřená podle specifikace ve zkušební normě, nepřesáhne hodnotu 15 kW/m2.


Číselný údaj

Vyjadřuje dobu, po kterou je uzávěr minimálně schopen odolávat působení požáru z hlediska celistvosti a izolace (EI..) a nebo z hlediska celistvosti a radiace (EW..).


EI bránící šíření požáru (dříve PB)

Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru.
Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.


EW – omezující šíření požáru (dříve PO)

Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.


S – těsné proti průniku kouře a zplodin hoření (dříve K)


C – požární uzávěry s funkčním vybavením zavíracím, samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem vč. ovládání (dříve S)

Protipožární uzávěry se podle bodu EI a EW zařazují do stupnice: 15, 30, 45, 60 a 90, … minut.

DP

Druh konstrukční části z hlediska tepla uvolňovaného z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost:

DP1

Konstrukční části nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a podstatné složky konstrukcí sestávají pouze z výrobků třídy A1 (zjednodušeně nehořlavé materiály) případně z výrobků třídy B až F (ostatní materiály) uvnitř konstrukce (nejsou nezávislé na stabilitě a únosnosti konstrukce), u kterých nedojde ke vzplanutí obsažených hmot.

(zjednodušeně Al + ocelová okna)

DP2

výrobky třídy B až F (ostatní materiály nesnadno hořlavé), které nezvyšují intenzitu požáru (zjednodušeně plastová okna).

DP3

Konstrukční části zvyšují v požadované době intenzitu požáru, zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce DP1 a DP2 (zjednodušeně hořlavé materiály – dřevěná okna).

Příklad

E45/EW15 DP1 SC

Prvek s celistvostí 45 minut, radiační odolností 15 minut, z nehořlavého materiálu, v provedení kouřotěsný, vybavený samozavíračem.


Nenašli jste co hledáte?